vegetable company

thAT996953.jpg

कामको प्रकार : भेजिटेबल प्याकिंग र सिवाके
स्थान: कावगोए सिनकोउज्यो 

स्टेशन : कावगोए स्टेशन बाट कम्पनीको बस पाइने ।

भाषा आवस्यकता: नचाहिने ।

कामको समय: 9-18\22-6
प्रति घण्टा: 900円 (22~5):1900125 円

यातायात ख़र्च: उपलब्ध छैन

इच्छुक साथीहरुले 070-1946-8398 मा सम्पर्क गर्नुहोला 

0 comments

To reply to the article, please Login or registered