यासाइ कम्पनीमा

a.PNG

कामको प्रकार : यासाइ कम्पनीमा
स्थान: Kawagoe, Higashi tokorozawa, Okegawa लगायतका स्थान हरुमा 
भाषा आवस्यकता : भाषा नभएकोहरुले पनि गर्न सकिने 
कामको समय :
a) 8:00~17:00
b)17:00 ~23:00
b) 21:00~ 6:00

काम: आफुलाई मिल्ने दिनको लागि सल्लाह गर्न सकिने 
महिला पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त 

प्रति घण्टा : 930円 ~1162円

सम्पर्क: 080 9709 9841 (नेपाली भाषामा कुरा गर्न सकिने)

0 comments

To reply to the article, please Login or registered