सलाद बनाउने कम्पनीमा, Kita-kasukabe Station


ee7eb5f37b35d67e82cb8ad210ba7ba3.jpg

- कामको प्रकार: सलाद बनाउने कम्पनीमा  ।
- स्थान : किता-खासुखाबे , साइतामा-केन
- स्टेशन: Kita -Kasukabe Station (स्टेशन बाट 8 मिनेट कम्पनीको बसमा )।

- भाषा आवस्यकता: सामान्य बोलीचालीको भाषा बोल्न सक्नुपर्ने ।

- कामको समय : 
Day shift : 8:00 ~ 17:00
- काम हुने दिन: (तीन दिन) 
12/21 
12/22
12/23

Night shift: 20:00~6:00
-काम हुने दिन: (तीन दिन) 
12/20
12/21
12/22

- भिषा: गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट, पर्मानेण्ट भिषा र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको )

- प्रति घण्टा : 1,000 円 Day shift 
- प्रति घण्टा : 1,200 円 Night shift
- यातायात ख़र्च : 500 円

सम्पर्क: 
= 080-3344-5178 (नेपाली)
= 080-9709-9841 (नेपाली)

0 comments

To reply to the article, please Login or registered