Notification settings The new notifications

  Need jon

  Reply

  Anonymous Post • 1 person concerned • 0 replies • 110 views • 2021-02-02 17:34 • 来自相关话题

  काम: निकु मिलाएर प्याकिङ्ग गर्ने ।

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 907 views • 2019-02-18 17:35 • 来自相关话题

  काम: निकु मिलाएर प्याकिङ्ग गर्ने । 
  स्थान: सेन्दाई , मियागी-केन 

  स्टेशन: Tatekoshi Station (तातेकोशी स्टेशन ) बाट 10 मिनेट लोकल बसमा । 
  भिषा: डिपेनडेण्ट भिषाको लागि उपयुक्त । 
  भाषा: थोरै भए पनि हुने । 

  कामको समय: 8:00  ~ 17:00/18:00
  ( दिनको कम्तिमा 8 घण्टा काम )
   
  प्रति घण्टा: 950 円   (8 घण्टा भन्दा माथि: +25% अप हुने )
  यातायात खर्च: दिनको 800 円 सम्म उपलब्ध छ  ।

  काम गर्न सकिने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार भित्र, आफुले रोजेको दिनमा मिलाउन सकिने छ ।

  सम्पर्क:
  = 090 6658 9841 (नेपाली)
  =090 6479 3040 (नेपाली)
   
  ==============================================
  English Version: 
   
  Work Type: Meat Packing Job
  Location: Miyagi-ken, Sendai
   
  Station: Tatekoshi Station (From station 10minutes by localbus).
  Visa Type: Dependent Visa
  Language: Very Basic is okay.
   
  Working Hours: 8:00  ~ 17:00/18:00
  Hourly Wage: 950円 
  ( Above 8 hours, overtime wage will+25%up).
   
  Transportation Fare: 800円 /day.
  Working Days: Monday to Friday (Working Days can be chosen)
   
  Contact: 
  = 090 6658 9841 (english, nepali or japanese language)
  =090 6479 3040 (english, nepali or japanese language) 查看全部

  c556731f1e7074df048d20a1699eafe1.png

  काम: निकु मिलाएर प्याकिङ्ग गर्ने । 
  स्थान: सेन्दाई , मियागी-केन 

  स्टेशन: Tatekoshi Station (तातेकोशी स्टेशन ) बाट 10 मिनेट लोकल बसमा । 
  भिषा: डिपेनडेण्ट भिषाको लागि उपयुक्त । 
  भाषा: थोरै भए पनि हुने । 

  कामको समय: 8:00  ~ 17:00/18:00
  ( दिनको कम्तिमा 8 घण्टा काम )
   
  प्रति घण्टा: 950 円   (8 घण्टा भन्दा माथि: +25% अप हुने )
  यातायात खर्च: दिनको 800 円 सम्म उपलब्ध छ  ।

  काम गर्न सकिने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार भित्र, आफुले रोजेको दिनमा मिलाउन सकिने छ ।

  सम्पर्क:
  = 090 6658 9841 (नेपाली)
  =090 6479 3040 (नेपाली)
   
  ==============================================
  English Version: 
   
  Work Type: Meat Packing Job
  Location: Miyagi-ken, Sendai
   
  Station: Tatekoshi Station (From station 10minutes by localbus).
  Visa Type: Dependent Visa
  Language: Very Basic is okay.
   
  Working Hours: 8:00  ~ 17:00/18:00
  Hourly Wage: 950円 
  ( Above 8 hours, overtime wage will+25%up).
   
  Transportation Fare: 800円 /day.
  Working Days: Monday to Friday (Working Days can be chosen)
   
  Contact: 
  = 090 6658 9841 (english, nepali or japanese language)
  =090 6479 3040 (english, nepali or japanese language)

  Meat Company (Sendai)

  sarojmaharjan Published the article • 2 comments • 1105 views • 2019-01-25 17:36 • 来自相关话题

  काम: निकु मिलाएर प्याकिङ्ग गर्ने । 
  स्थान: सेन्दाई , मियागी-केन 

  स्टेशन: Tatekoshi Station (तातेकोशी स्टेशन ) बाट 10 मिनेट लोकल बसमा । 
  भिषा: डिपेनडेण्ट भिषाको लागि उपयुक्त । 
  भाषा: थोरै भए पनि हुने । 

  कामको समय: 8:00  ~ 17:00/18:00
  ( दिनको कम्तिमा 8 घण्टा काम )
   
  प्रति घण्टा: 950 円   (8 घण्टा भन्दा माथि: +25% अप हुने )
  यातायात खर्च: दिनको 800 円 सम्म उपलब्ध छ  ।

  काम गर्न सकिने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार भित्र, आफुले रोजेको दिनमा मिलाउन सकिने छ ।

  सम्पर्क:
  = 090 6658 9841 (नेपाली)
  =090 6479 3040 (नेपाली)
   
  ==============================================
  English Version: 
   
  Work Type: Meat Packing Job
  Location: Miyagi-ken, Sendai
   
  Station: Tatekoshi Station (From station 10minutes by localbus).
  Visa Type: Dependent Visa
  Language: Very Basic is okay.
   
  Working Hours: 8:00  ~ 17:00/18:00
  Hourly Wage: 950円 
  ( Above 8 hours, overtime wage will+25%up).
   
  Transportation Fare: 800円 /day.
  Working Days: Monday to Friday (Working Days can be chosen)
   
  Contact: 
  = 090 6658 9841 (english, nepali or japanese language)
  =090 6479 3040 (english, nepali or japanese language)
    查看全部

  CR022K14-chicken-package.jpg

  काम: निकु मिलाएर प्याकिङ्ग गर्ने । 
  स्थान: सेन्दाई , मियागी-केन 

  स्टेशन: Tatekoshi Station (तातेकोशी स्टेशन ) बाट 10 मिनेट लोकल बसमा । 
  भिषा: डिपेनडेण्ट भिषाको लागि उपयुक्त । 
  भाषा: थोरै भए पनि हुने । 

  कामको समय: 8:00  ~ 17:00/18:00
  ( दिनको कम्तिमा 8 घण्टा काम )
   
  प्रति घण्टा: 950 円   (8 घण्टा भन्दा माथि: +25% अप हुने )
  यातायात खर्च: दिनको 800 円 सम्म उपलब्ध छ  ।

  काम गर्न सकिने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार भित्र, आफुले रोजेको दिनमा मिलाउन सकिने छ ।

  सम्पर्क:
  = 090 6658 9841 (नेपाली)
  =090 6479 3040 (नेपाली)
   
  ==============================================
  English Version: 
   
  Work Type: Meat Packing Job
  Location: Miyagi-ken, Sendai
   
  Station: Tatekoshi Station (From station 10minutes by localbus).
  Visa Type: Dependent Visa
  Language: Very Basic is okay.
   
  Working Hours: 8:00  ~ 17:00/18:00
  Hourly Wage: 950円 
  ( Above 8 hours, overtime wage will+25%up).
   
  Transportation Fare: 800円 /day.
  Working Days: Monday to Friday (Working Days can be chosen)
   
  Contact: 
  = 090 6658 9841 (english, nepali or japanese language)
  =090 6479 3040 (english, nepali or japanese language)
   

  Sendai Job

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 756 views • 2018-11-05 17:41 • 来自相关话题

  सेन्दाइमा कामको अवसर  !!
   
  काम: निकु मिलाएर प्याकिङ्ग गर्ने । 
  स्टेशन : तातेकोशी स्टेशन (Tatekoshi Station) बाट 10 मिनेट लोकल बसमा । 
  भिषा: डिपेनडेण्टको लागि मात्र उपयुक्त । 

  भाषा: थोरै भए पनि हुने । 

  कामको समय: 7:00  ~ 17:00/18:00
  ( दिनको कम्तिमा 8 घण्टा काम )
   
  प्रति घण्टा: 950 円   (8 घण्टा भन्दा माथि: +25% अप हुने )
  यातायात खर्च: दिनको 800 円 सम्म उपलब्ध छ  ।

  काम गर्न सकिने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार भित्र, आफुले रोजेको दिनमा मिलाउन सकिने छ ।
   
  नोट: काम गरेको 3 महिना पछि प्रति घण्टाको पारिश्रमिक ब्रिधि हुने व्यवस्था भएको ।

  सम्पर्क:
  = इच्छुक महानुभावहरुले Viber मा मेसेज गर्नुहोला: 090 6479 3040 ( Nepali ) 查看全部

  a.PNG

  सेन्दाइमा कामको अवसर  !!
   
  काम: निकु मिलाएर प्याकिङ्ग गर्ने । 
  स्टेशन : तातेकोशी स्टेशन (Tatekoshi Station) बाट 10 मिनेट लोकल बसमा । 
  भिषा: डिपेनडेण्टको लागि मात्र उपयुक्त । 

  भाषा: थोरै भए पनि हुने । 

  कामको समय: 7:00  ~ 17:00/18:00
  ( दिनको कम्तिमा 8 घण्टा काम )
   
  प्रति घण्टा: 950 円   (8 घण्टा भन्दा माथि: +25% अप हुने )
  यातायात खर्च: दिनको 800 円 सम्म उपलब्ध छ  ।

  काम गर्न सकिने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार भित्र, आफुले रोजेको दिनमा मिलाउन सकिने छ ।
   
  नोट: काम गरेको 3 महिना पछि प्रति घण्टाको पारिश्रमिक ब्रिधि हुने व्यवस्था भएको ।

  सम्पर्क:
  = इच्छुक महानुभावहरुले Viber मा मेसेज गर्नुहोला: 090 6479 3040 ( Nepali )

  FamilyMart, Sendai Station (Miyagi-ken)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 1367 views • 2018-06-14 10:50 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार : FamilyMart कोंन्बिनीको काम 

  - स्थान : 宮城県仙台市青葉区本町1-5-31 シエロ仙台ビル1F
  - स्टेशन : Sendai Station (सेन्दाई स्टेशन ) बाट 5  मिनेट पैदल 

  - कामको कोड : W006413152
  - भाषा आवस्यकता : दैनिकीको भाषा राम्रो संग बोल्न सक्ने 

  - कामको समय : 
  a) 08:00〜17:00 प्रति घण्टा :780円
  b) 08:00〜13:00 प्रति घण्टा :780円
  c) 13:00〜17:00 प्रति घण्टा :780円
  d) 17:00〜22:00 प्रति घण्टा :780円
  e) 22:00〜05:00 प्रति घण्टा :1000円

  - प्रति घण्टा : 780円 ~ 1000円
  - यातायत खर्च : उपलब्ध छैन 

  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 1 दिन र दिनको 3 घण्टा माथि गर्न सक्नु पर्ने 
  - अनुभव नभएको र अनुभबी दुवैलाइ उपयुक्त 
   
  - सम्पर्क :
  = 080-4680-5205( part time job in japan )
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि पठाइदिनु होला । 查看全部

  a.JPG

  - कामको प्रकार : FamilyMart कोंन्बिनीको काम 

  - स्थान : 宮城県仙台市青葉区本町1-5-31 シエロ仙台ビル1F
  - स्टेशन : Sendai Station (सेन्दाई स्टेशन ) बाट 5  मिनेट पैदल 

  - कामको कोड : W006413152
  - भाषा आवस्यकता : दैनिकीको भाषा राम्रो संग बोल्न सक्ने 

  - कामको समय : 
  a) 08:00〜17:00 प्रति घण्टा :780円
  b) 08:00〜13:00 प्रति घण्टा :780円
  c) 13:00〜17:00 प्रति घण्टा :780円
  d) 17:00〜22:00 प्रति घण्टा :780円
  e) 22:00〜05:00 प्रति घण्टा :1000円

  - प्रति घण्टा : 780円 ~ 1000円
  - यातायत खर्च : उपलब्ध छैन 

  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 1 दिन र दिनको 3 घण्टा माथि गर्न सक्नु पर्ने 
  - अनुभव नभएको र अनुभबी दुवैलाइ उपयुक्त 
   
  - सम्पर्क :
  = 080-4680-5205( part time job in japan )
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि पठाइदिनु होला ।

  2000JPY! Looking for someone help buy a selected doll

  Reply

  Minamomiao Post • 1 person concerned • 0 replies • 1017 views • 2018-06-04 19:09 • 来自相关话题

  ICE Monster, Sendai Job

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 776 views • 2018-05-11 17:00 • 来自相关话题

  -पसलको नाम: ICE MONSTER ( FORUS Building)
  - कामको प्रकार :
  a) हल
  b) किचिन 

  - स्थान :  宮城県仙台市青葉区一番町3-11-15
  - स्टेशन : Sendai Station बाट 15 मिनेट पैदल ।

  - भाषा आवस्यकता :  दैनिकीको भाषा राम्रो संग बोल्न सक्ने ।
  - कामको समय : 8:30~ 22:00
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 2 दिन र दिनको 5 घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।
  - शनिबार र आइतबार समेटिएर काम गर्न सक्नेलाइ प्राथमिकता ।

  - प्रति घण्टा : 1000円 
  - यातायात ख़र्च : उपलब्ध छ 
  - कामको कोड : 52578312​
   
   
  सम्पर्क : 
  = 050-1720-4735 (जापानी भाषी )

  फोन गर्दा :
  - टाउन वार्कु कारा देन्वा बान्गोउ मोराइमासिता, ओउबोउ कोदोवा: 52578312 देस्---भन्नु होला 
  -タウンワーク から でんわばんごう もらいました、おうぼう コードは:52578312 です。

  = (सम्पर्क समय : सोमबार देखि शनिबार भित्र ---10:00 देखि 20:00 बजे सम्म मात्र)।
    查看全部

  a.JPG

  -पसलको नाम: ICE MONSTER ( FORUS Building)
  - कामको प्रकार :
  a) हल
  b) किचिन 

  - स्थान :  宮城県仙台市青葉区一番町3-11-15
  - स्टेशन : Sendai Station बाट 15 मिनेट पैदल ।

  - भाषा आवस्यकता :  दैनिकीको भाषा राम्रो संग बोल्न सक्ने ।
  - कामको समय : 8:30~ 22:00
  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 2 दिन र दिनको 5 घण्टा माथि गर्न सक्नुपर्ने ।
  - शनिबार र आइतबार समेटिएर काम गर्न सक्नेलाइ प्राथमिकता ।

  - प्रति घण्टा : 1000円 
  - यातायात ख़र्च : उपलब्ध छ 
  - कामको कोड : 52578312​
   
   
  सम्पर्क : 
  = 050-1720-4735 (जापानी भाषी )

  फोन गर्दा :
  - टाउन वार्कु कारा देन्वा बान्गोउ मोराइमासिता, ओउबोउ कोदोवा: 52578312 देस्---भन्नु होला 
  -タウンワーク から でんわばんごう もらいました、おうぼう コードは:52578312 です。

  = (सम्पर्क समय : सोमबार देखि शनिबार भित्र ---10:00 देखि 20:00 बजे सम्म मात्र)।
   

  Ramen Shop, Sendai

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 978 views • 2018-01-23 17:09 • 来自相关话题

  पार्ट टाइम कामको अवसर !! सेनदाई(仙台) ! इसियाकि रामेन (石焼らーめん) !!
   
  काम : Ramen Shop को हलमा  
  स्टेशन: Nagamachiminami Station बाट (पैदल 11 मिनेट) 
  स्थान: 宮城県仙台市太白区西多賀1-1-45
  प्रति घण्टा:  850 円 ( शनिबार र आइतबार +50円 )

  समय : 17:00~23:00 (कम्तिमा हप्ताको 1 दिन कम्तिमा 3 घण्टा देखि माथि काम गर्नु सक्ने हुने )
  ट्रेन भाडा: उपलब्ध छ 

  भाषा :  N3 बराबर / दैनिकीको भाषा राम्रो संग बोल्न सक्ने 
  कामको ID : W005733634

  विशेषता:
  - अनुभव नभएकोहरुले पनि गर्न सकिने 
  - शनिबार र आइतबार मात्र पनि गर्न सकिने 

  सम्पर्क : 080-4680-5205( पार्ट टाइम जब ईन जापान )
             (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 5:00 बजे सम्म)
            : कृपया यहाँ उल्लेखित समयमा मात्र फोन गरिदिनु होला
            : फोन नउठे, Viber मा मेसेज गरिदिनु होला
    查看全部

  o0671038013961553220.jpg

  पार्ट टाइम कामको अवसर !! सेनदाई(仙台) ! इसियाकि रामेन (石焼らーめん) !!
   
  काम : Ramen Shop को हलमा  
  स्टेशन: Nagamachiminami Station बाट (पैदल 11 मिनेट) 
  स्थान: 宮城県仙台市太白区西多賀1-1-45
  प्रति घण्टा:  850 円 ( शनिबार र आइतबार +50円 )

  समय : 17:00~23:00 (कम्तिमा हप्ताको 1 दिन कम्तिमा 3 घण्टा देखि माथि काम गर्नु सक्ने हुने )
  ट्रेन भाडा: उपलब्ध छ 

  भाषा :  N3 बराबर / दैनिकीको भाषा राम्रो संग बोल्न सक्ने 
  कामको ID : W005733634

  विशेषता:
  - अनुभव नभएकोहरुले पनि गर्न सकिने 
  - शनिबार र आइतबार मात्र पनि गर्न सकिने 

  सम्पर्क : 080-4680-5205( पार्ट टाइम जब ईन जापान )
             (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 5:00 बजे सम्म)
            : कृपया यहाँ उल्लेखित समयमा मात्र फोन गरिदिनु होला
            : फोन नउठे, Viber मा मेसेज गरिदिनु होला
   

  Job in sendai (nagamachi station)

  sumirichi Published the article • 1 comments • 1013 views • 2017-12-22 14:58 • 来自相关话题

  कामको प्रकार :Ramen को Hall

  स्थान : 宮城県仙台市太白区西多賀1-1-45
  स्टेशन : Nagamachi minami station बाट  11 मिनेट पैदल 
  कामको कोड : W005733634
  भाषा आवस्यकता : n3 level , daily level conversation
  कामको समय : 17:00-23:00
  काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 1 दिन र दिनको 3 घण्टा माथि गर्न सक्नु पर्ने 
  प्रति घण्टा : 850円 (सनिबार र आइतबार+50円)
  सम्पर्क  :
  = 080-4680-5205( part time job in japan )
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि पठाइदिनु होला ।

  ==========================================================

  Part Time Job in Japan ( पार्ट टाइम जब इन जापान ) मा 
  पोस्ट गरिएका सबै कामको पोस्टहरु निशुल्क हुन् :

  1. भरखर पोस्ट गरिएका कामहरू : http://npinjp.com/explore/
  2. Working Visa: http://npinjp.com/explore/category-28
  3. जापानिज भाषा http://npinjp.com/explore/category-3
  4. Tokyo : http://npinjp.com/explore/category-2
  5. Saitama: http://npinjp.com/explore/category-21
  6. Kanagawa: http://npinjp.com/explore/category-22
  7. Chiba :http://npinjp.com/explore/category-27
  8. Osaka & Kyoto:http://npinjp.com/explore/category-23
  9. Nagoya: http://npinjp.com/explore/category-24
  10. Fukuoka: http://npinjp.com/explore/category-29
  11. Sendai: http://npinjp.com/explore/category-30
  12. Other Areas: http://npinjp.com/explore/category-25 查看全部
  api.jpg

  कामको प्रकार :Ramen को Hall

  स्थान : 宮城県仙台市太白区西多賀1-1-45
  स्टेशन : Nagamachi minami station बाट  11 मिनेट पैदल 
  कामको कोड : W005733634
  भाषा आवस्यकता : n3 level , daily level conversation
  कामको समय : 17:00-23:00
  काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 1 दिन र दिनको 3 घण्टा माथि गर्न सक्नु पर्ने 
  प्रति घण्टा : 850円 (सनिबार र आइतबार+50円)
  सम्पर्क  :
  = 080-4680-5205( part time job in japan )
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि पठाइदिनु होला ।

  ==========================================================

  Part Time Job in Japan ( पार्ट टाइम जब इन जापान ) मा 
  पोस्ट गरिएका सबै कामको पोस्टहरु निशुल्क हुन् :

  1. भरखर पोस्ट गरिएका कामहरू : http://npinjp.com/explore/
  2. Working Visa: http://npinjp.com/explore/category-28
  3. जापानिज भाषा http://npinjp.com/explore/category-3
  4. Tokyo : http://npinjp.com/explore/category-2
  5. Saitama: http://npinjp.com/explore/category-21
  6. Kanagawa: http://npinjp.com/explore/category-22
  7. Chiba :http://npinjp.com/explore/category-27
  8. Osaka & Kyoto:http://npinjp.com/explore/category-23
  9. Nagoya: http://npinjp.com/explore/category-24
  10. Fukuoka: http://npinjp.com/explore/category-29
  11. Sendai: http://npinjp.com/explore/category-30
  12. Other Areas: http://npinjp.com/explore/category-25

  Ramen Shop, Sendai

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 940 views • 2017-11-28 09:26 • 来自相关话题

  पार्ट टाइम कामको अवसर !!
  सेनदाई(仙台)शहरमा !! इसियाकि रामेन !!

  स्टेशन: Nagamachiminami Station बाट (पैदल 11 मिनेट) 
  स्थान: 宮城県仙台市太白区西多賀1-1-45 
  प्रति घण्टा: ¥ 850 ( शनिबार र आइतबार +¥50 )
         
  समय : 17:00~23:00
  (कम्तिमा हप्ताको 1 दिन कम्तिमा 3 घण्टा देखि माथि काम गर्नु सक्ने हुने )

  काम : Ramen पसलको हलमा  
  भिषा: डिपेनडेन्ट भिषा, पेर्मानेन्ट र स्टुडेन्ट भिषा 
  ट्रेन भाडा: उपलब्ध छ 

  भाषा : N3 बराबर / दैनिकीमा प्रयोग हुने भाषा राम्रो संग बोल्न सक्ने 
  कामको ID : W005733634
  विशेषता: नया अनुभबी पनि हुने  
            : ड्रेस प्रदान गरिने 

  सम्पर्क : 080-4680-5205( पार्ट टाइम जब ईन जापान )
  (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म)
   : कृपया यहाँ उल्लेखित समयमा मात्र फोन गरिदिनु होला
   : फोन नउठेमा मेसेज गरिदिनु होला

    查看全部
  ramen.JPG

  पार्ट टाइम कामको अवसर !!
  सेनदाई(仙台)शहरमा !! इसियाकि रामेन !!

  स्टेशन: Nagamachiminami Station बाट (पैदल 11 मिनेट) 
  स्थान: 宮城県仙台市太白区西多賀1-1-45 
  प्रति घण्टा: ¥ 850 ( शनिबार र आइतबार +¥50 )
         
  समय : 17:00~23:00
  (कम्तिमा हप्ताको 1 दिन कम्तिमा 3 घण्टा देखि माथि काम गर्नु सक्ने हुने )

  काम : Ramen पसलको हलमा  
  भिषा: डिपेनडेन्ट भिषा, पेर्मानेन्ट र स्टुडेन्ट भिषा 
  ट्रेन भाडा: उपलब्ध छ 

  भाषा : N3 बराबर / दैनिकीमा प्रयोग हुने भाषा राम्रो संग बोल्न सक्ने 
  कामको ID : W005733634
  विशेषता: नया अनुभबी पनि हुने  
            : ड्रेस प्रदान गरिने 

  सम्पर्क : 080-4680-5205( पार्ट टाइम जब ईन जापान )
  (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म)
   : कृपया यहाँ उल्लेखित समयमा मात्र फोन गरिदिनु होला
   : फोन नउठेमा मेसेज गरिदिनु होला