कोन्बिनिको काम LAWOSON

コンビニ
स्थान (स्टेशन): Oikeibajo-Mae Station(大井競馬場前駅)
Tokyo-Monorail
कामको समय :8:00~15:00(1110円)
8:00~13:00(1110円)
22:00~7:00(1440円)
22:00~8:00(1440円)
भाषा आवस्यकता : (N4)दैनिकीको भाषा बोल्न सक्ने ।
प्रति घण्टा : 1110円 ~1440円 प्रति घण्टा
यातायात ख़र्च : उपलब्ध छ ।
भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट , पर्मानेण्ट र रिफुजी वर्क प्रमिट भयको
सम्पर्क : 080-3520-9967
Has invited:

To reply to a question, please Login or registered