कामको प्रकार : बेन्तोउ कम्पनीमा स्थान: ओसाका (oosaka)

कामको प्रकार : बेन्तोउ कम्पनीमा
स्थान: ओसाका (oosaka)
स्टेशन : शिरोकिताकोएन-डोरी स्टेशन स्टेशन
(Shirokitakoendori Station ,城北公園通駅 )
भाषा आवस्यकता: थोरै भए पुग्ने ।
कामको समय: 10:00~14:00
प्रति घण्टा: 965 円
यातायात ख़र्च: 25000円 सम्म उपलब्ध छ।
काम: हप्ताको कम्तिमा 2 दिन गर्न सक्नु पर्ने ।
बिशेषता :
(डिपेनडेन्ट भिषाको लागि मात्र )
सम्पर्क :
= 080-3520-9967 (नेपाली)
= फोन नउठेमा भाइबरमा मेसेज गर्नुहोला ।
=====================================================
Job Type: Bento Job
Location: OOsaka
Station: (Shirokitakoendori Station ,城北公園通駅 )
Required Language: Basic
Working Hours: 10:00 ~ 14:00
Hourly Wage: 965yen
Transportation Fare: Up to 25000 yen/ month
contact:
=080-3520-9967
Has invited:

To reply to a question, please Login or registered