सरसफाईको काम office cleaning - स्थान : टोक्यो - स्टेशन: (浜松町)Hamamatsucho Station

कामको प्रकार: सरसफाईको काम office cleaning
- स्थान : टोक्यो
- स्टेशन: (浜松町)Hamamatsucho Station
हमामासुचो स्टेशन बाट 4 मिनेट पैदल
- कामको समय:06:00~14:30(6am~2:30pm)
सोमबार बाट शुक्रबार सम्म
- भिषा :गाकुसेइ,डिपेनडेण्ट पर्मानेण्ट र रिफुजी भिषा(वर्क प्रमिट भयको
- प्रति घण्टा: 1300円
- यातायात ख़र्च: फुल टेकी उपलब्द छ।
-नोट : सेलरी बैंक मार्फत दिइने छ ।
-हप्पताको 5 दिन्न काम गर्न सक्कनुपर्नेछा ।
- भाषा आवस्यकता : N3भाषा बोल्न सक्नुपर्ने।
-सम्पर्क :मोबाइल 080-3520-9967(raj Gautam)
-कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होल
Has invited:

To reply to a question, please Login or registered