Notification settings The new notifications

  फ्यामेलि मार्टमा कामको अवसर!! Part Time Job: Family Mart!! Shinjuku sports center.

  Job in Tokyo[Has been canceled] Published the article • 0 comments • 1663 views • 2017-04-21 14:37 • 来自相关话题

  Family Mart !!
  कम्पनी : सिन्जुकु स्पोर्ट्स सेन्टर
  ठेगाना : 東京都新宿区大久保3-5-1
  काम : रेजि(काउन्टर) तथा समान मिलाउने 
  प्रति घण्टा : 950 円 
  भाषा : बोलीचालीको जापानिज भासा हुनुपर्ने
  ------------------------------------------
  1. काम कोड : W005032670  
     काम समय : 8:00 ~ 17:00
  ------------------------------------------
  2. काम कोड : W005032671  
     काम समय : 13:00 ~ 22:00
  ----------------------------------------------
  3. काम कोड : W005032672
     काम समय : 11:00 ~ 17:00
  -----------------------------
  4. काम कोड : W005032673
      काम समय : 14:00 ~ 20:00
  --------------------------------------
  सम्पर्क : 080 9709 9841 (Saroj)
  सम्पर्क समय: 9:00 देखि  18:00  (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म)
  ------------------------------
  Family Mart 
  Company: Shinjuku  Sports Center 
  Address : 東京都新宿区大久保3-5-1
  Work Type: Cash counter, Sorting materials of stores
  Hourly Wage: 950 円 
  Required Japanese Language : Should deal with constomers
  --------------------------------
   1. Job Code: W005032670  
       Working Hour: 8:00 ~ 17:00
  -------------------------------
   2. Job Code: W005032671  
       Working Hour: 13:00 ~ 22:00
  ------------------------------
  3. Job Code: W005032672
      Working Hour: 11:00 ~ 17:00
  -----------------------------------------
  4.   Job Code: W005032673
        Working Hour: 14:00 ~ 20:00
  --------------------------------
  Contact Number : 080 9709 9841 (Saroj)
  Contact Time: 9:00-18:00 ( Monday to Friday)
    查看全部
  travelers-buy-products-at-a-new-familymart-convenience-store-in-shinjuku-h9rcaj.jpg

  Family Mart !!
  कम्पनी : सिन्जुकु स्पोर्ट्स सेन्टर
  ठेगाना : 東京都新宿区大久保3-5-1
  काम : रेजि(काउन्टर) तथा समान मिलाउने 
  प्रति घण्टा : 950 円 
  भाषा : बोलीचालीको जापानिज भासा हुनुपर्ने
  ------------------------------------------
  1. काम कोड : W005032670  
     काम समय : 8:00 ~ 17:00
  ------------------------------------------
  2. काम कोड : W005032671  
     काम समय : 13:00 ~ 22:00
  ----------------------------------------------
  3. काम कोड : W005032672
     काम समय : 11:00 ~ 17:00
  -----------------------------
  4. काम कोड : W005032673
      काम समय : 14:00 ~ 20:00
  --------------------------------------
  सम्पर्क : 080 9709 9841 (Saroj)
  सम्पर्क समय: 9:00 देखि  18:00  (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म)
  ------------------------------
  Family Mart 
  Company: Shinjuku  Sports Center 

  Address : 東京都新宿区大久保3-5-1
  Work Type: Cash counter, Sorting materials of stores
  Hourly Wage: 950 円 
  Required Japanese Language : Should deal with constomers
  --------------------------------
   1. Job Code: W005032670  
       Working Hour: 8:00 ~ 17:00
  -------------------------------
   2. Job Code: W005032671  
       Working Hour: 13:00 ~ 22:00
  ------------------------------
  3. Job Code: W005032672
      Working Hour: 11:00 ~ 17:00
  -----------------------------------------
  4.   Job Code: W005032673
        Working Hour: 14:00 ~ 20:00
  --------------------------------
  Contact Number : 080 9709 9841 (Saroj)
  Contact Time: 9:00-18:00 ( Monday to Friday)
   

  हिदाकायाकी रेस्टुराँट, ओमोरी!! Kitchen Works!! Hidakayaki Restaurant, Omori!!

  Job in Tokyo[Has been canceled] Published the article • 0 comments • 1105 views • 2017-04-21 14:06 • 来自相关话题

  हिदाकायाकी(रेस्टुराँट), ओमोरी स्टेशन, हल तथा किचेनमा  कामको अवसर!!!

  हिदाकायाकी (रेस्टुराँट) , ओमोरी 
  ठेगाना: 東京都品川区南大井6-28-6 大森トモエ電機ビル
          :ओमोरी स्टेशन, East Exit. (東口)

  ट्रेन भाड़ा: पूरा बहोर्ने।
  प्रति घण्टा: 1050円 
  कामको समय :17:00~3:00 सम्म। 
  -------------------------------
  किचेन को लागी ,
  भासा : थोरै बोल्न सक्ने हुनुपर्ने ।
  कोड नम्बर : W004970970
  --------------------------
  हल को लागी,
  भासा : बोलीचाली को भासा हुनुपर्ने।
  कोड नम्बर : W004970966
  ---------------------------------
  सम्पर्क : 080 9709 9841 (saroj)
  सम्पर्क समय: 9:00 देखि  18:00  (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म)
   
  --------------------------------------------------------
  Hidakayaki(Restaurant), Omori Station, Kitchen and Hall work!!
  Name of Company : Hidakayaki(Restaurant), Omori
  Address : 東京都品川区南大井6-28-6 大森トモエ電機ビル
                : Omori Station, East Exit 
  Travelling Allowance : Provide 
  Hourly Wage : 1050 円 
  Working Hour ; 17:00 to 3:00
  --------------------------------------------
  For Kitchen Work 
  Language : Basic Level Japanese Language 
  Code Number : W004970970
  ---------------------------------
  For Hall Work
  Language : Conversation Level Japanese Language 
  Code Number : W004970966
  --------------------------------------
  Contact : 080 9709 9841 (saroj)
  Contact Time : 9:00 -18:00  (Monday to Friday)
    查看全部
  19425695.jpg

  हिदाकायाकी(रेस्टुराँट), ओमोरी स्टेशन, हल तथा किचेनमा  कामको अवसर!!!

  हिदाकायाकी (रेस्टुराँट) , ओमोरी 
  ठेगाना: 東京都品川区南大井6-28-6 大森トモエ電機ビル
          :ओमोरी स्टेशन, East Exit. (東口)

  ट्रेन भाड़ा: पूरा बहोर्ने।
  प्रति घण्टा: 1050円 
  कामको समय :17:00~3:00 सम्म। 
  -------------------------------
  किचेन को लागी ,
  भासा : थोरै बोल्न सक्ने हुनुपर्ने ।
  कोड नम्बर : W004970970
  --------------------------
  हल को लागी,
  भासा : बोलीचाली को भासा हुनुपर्ने।
  कोड नम्बर : W004970966
  ---------------------------------
  सम्पर्क : 080 9709 9841 (saroj)
  सम्पर्क समय: 9:00 देखि  18:00  (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म)
   
  --------------------------------------------------------
  Hidakayaki(Restaurant), Omori Station, Kitchen and Hall work!!
  Name of Company : Hidakayaki(Restaurant), Omori
  Address : 東京都品川区南大井6-28-6 大森トモエ電機ビル
                : Omori Station, East Exit 
  Travelling Allowance : Provide 
  Hourly Wage : 1050 円 
  Working Hour ; 17:00 to 3:00
  --------------------------------------------
  For Kitchen Work 
  Language : Basic Level Japanese Language 
  Code Number : W004970970
  ---------------------------------
  For Hall Work
  Language : Conversation Level Japanese Language 
  Code Number : W004970966
  --------------------------------------
  Contact : 080 9709 9841 (saroj)
  Contact Time : 9:00 -18:00  (Monday to Friday)
   

  किचेन तथा हलमा कामको अवसर!! हिदाकायाकी रेस्तुरॆन्त, कामाता(Kamata)!! Restaurant Kitchen and Hall Work!! Hidakayaki Restaurant, Kamata!!

  Job in Tokyo[Has been canceled] Published the article • 0 comments • 1581 views • 2017-04-21 13:33 • 来自相关话题

  हिदाकायाकी रेस्टुराँट, कामाता!! हल र किचेनमा  कामको अवसर!!!
  ----------------------------------
  1) ठेगाना: 東京都大田区蒲田5-18-6 1階
        :कामाता स्टेशन, East Exit Shop.

    किचेन को लागी :
       भासा : थोरै बोल्न सक्ने हुनुपर्ने ।
       कोड नम्बर : W004970906
    हल को लागी :
      भासा : बोलीचाली को भासा हुनुपर्ने।
      कोड नम्बर : W004970903
  --------------------------------
  2) ठेगाना: 東京都大田区西蒲田8-1-6 ラヴィーナ蒲田
            : कामाता स्टेशन, South Exit Shop
  For Kitchen 
  Language : Basic Level Japanese Language
  Code Number : W004970900
   
  For Hall
  Language  : Conversation Level Japanese Language 
  Code Number : W004970897
    किचेन को लागी :
       भासा : थोरै बोल्न सक्ने हुनुपर्ने ।
       कोड नम्बर : W004970900
    हल को लागी :
      भासा : बोलीचाली को भासा हुनुपर्ने।
      कोड नम्बर : W004970897
  ---------------------------------------------------------------
  दुबै बिज्ञापनको लागि 
  कामको समय :22:00~8:00 सम्म। 
  ट्रेन भाड़ा: पूरा बहोर्ने।
  प्रति घण्टा: 1000 円 
  सम्पर्क : 080 9709 9841 (saroj)
  सम्पर्क समय: 9:00 देखि  18:00  (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म)
   
  Kamata!! Restaurant Hall and Kitchen Part Time Job!!
  ---------------------------------------------------------------
  1. Address : 東京都大田区蒲田5-18-6 1階
                    : Kamata Station, East Exit Shop
  For Kitchen 
  Language : Basic Level Japanese Language 
  Code Number : W004970906​
   
  For Hall
  Language : Conversation Level Japanese Language 
  Code Number : W004970903
  -------------------------------------------------------
  2. Address : 東京都大田区西蒲田8-1-6 ラヴィーナ蒲田
                    : Kamata Station, South Exit Shop

  For Kitchen 
  Language : Basic Level Japanese Language
  Code Number : W004970900

  For Hall
  Language  : Conversation Level Japanese Language 
  Code Number : W004970897​

  For Both Vacancy!!
  Working Hour : 22:00-8:00
  Travelling Allowance : Company will give 
  Hourly Wage : 1000 円 
  Contact Number : 080 9709 9841 (Saroj)
  Contact Time: 9:00-18:00 ( Monday to Friday) 查看全部
  1060015210_0000004874_1.jpg

  हिदाकायाकी रेस्टुराँट, कामाता!! हल र किचेनमा  कामको अवसर!!!
  ----------------------------------
  1) ठेगाना: 東京都大田区蒲田5-18-6 1階
        :कामाता स्टेशन, East Exit Shop.

    किचेन को लागी :
       भासा : थोरै बोल्न सक्ने हुनुपर्ने ।
       कोड नम्बर : W004970906
    हल को लागी :
      भासा : बोलीचाली को भासा हुनुपर्ने।
      कोड नम्बर : W004970903
  --------------------------------
  2) ठेगाना: 東京都大田区西蒲田8-1-6 ラヴィーナ蒲田
            : कामाता स्टेशन, South Exit Shop
  For Kitchen 
  Language : Basic Level Japanese Language
  Code Number : W004970900
   
  For Hall
  Language  : Conversation Level Japanese Language 
  Code Number : W004970897
    किचेन को लागी :
       भासा : थोरै बोल्न सक्ने हुनुपर्ने ।
       कोड नम्बर : W004970900
    हल को लागी :
      भासा : बोलीचाली को भासा हुनुपर्ने।
      कोड नम्बर : W004970897
  ---------------------------------------------------------------
  दुबै बिज्ञापनको लागि 
  कामको समय :22:00~8:00 सम्म। 
  ट्रेन भाड़ा: पूरा बहोर्ने।
  प्रति घण्टा: 1000 円 
  सम्पर्क : 080 9709 9841 (saroj)
  सम्पर्क समय: 9:00 देखि  18:00  (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म)
   
  Kamata!! Restaurant Hall and Kitchen Part Time Job!!
  ---------------------------------------------------------------
  1. Address : 東京都大田区蒲田5-18-6 1階
                    : Kamata Station, East Exit Shop
  For Kitchen 
  Language : Basic Level Japanese Language 
  Code Number : W004970906​
   
  For Hall
  Language : Conversation Level Japanese Language 
  Code Number : W004970903
  -------------------------------------------------------
  2. Address : 東京都大田区西蒲田8-1-6 ラヴィーナ蒲田

                    : Kamata Station, South Exit Shop

  For Kitchen 
  Language : Basic Level Japanese Language
  Code Number : W004970900

  For Hall
  Language  : Conversation Level Japanese Language 
  Code Number : W004970897​

  For Both Vacancy!!
  Working Hour : 22:00-8:00
  Travelling Allowance : Company will give 
  Hourly Wage : 1000 円 
  Contact Number : 080 9709 9841 (Saroj)
  Contact Time: 9:00-18:00 ( Monday to Friday)

  कानागावा -केन, कावासाकी (हल र किचेन) मा कामको सूचना!!! Part Time Job: Kanagawa-ken ,Hidakayaki(Restaurant), Kawasaki (Hall and Kitchen Job)

  Job in Kanagawa-ken[Has been canceled] Published the article • 0 comments • 1193 views • 2017-04-21 13:00 • 来自相关话题

  कानागावा -केन, कावासाकी (हल र किचेन) मा  कामको सूचना !!!
  हिदाकायाकी (रेस्टुराँट) कावासाकी !! 日高屋!! 
  Kawasaki sunago-Ten
  ----------------------------
  ठेगाना: 神奈川県川崎市川崎区砂子2‐3-12 第40東ビル1階
  ट्रेन भाड़ा: पूरा दिइने ।
  प्रति घण्टा: 1050 yen.
  कामको समय :17:00~ 0:00 सम्म। 
                 : शुक्रबार र शनिबार 0:30 सम्म।
  -------------------------------
  किचेन को लागी :
   भासा : थोरै बोल्न सक्ने हुनुपर्ने ।
   कोड नम्बर : W004971082
   
  --------------------------
  हल को लागी :
  भासा : बोलीचाली को भासा हुनुपर्ने।
  कोड नम्बर : W004971078

  ---------------------------------

  सम्पर्क : 080 9709 9841 (Saroj)
  सम्पर्क समय: 9:00 देखि  18:00  (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म)
  -------------------------------------------------------
   
  Restaurant Hall and Kitchen Work!! Kawasaki, Kanagawa-Ken!!
  Hidakayaki Restaurant, 
  Kawasaki, Sunago-Ten
  Address: 神奈川県川崎市川崎区砂子2‐3-12 第40東ビル1階
  Work Time : 17:00 to 0:00
                     : 17:00 to 0:30  (Friday & Saturday)
  Travel Allowance: Company will Give
  Hourly Wage : 1050 円 

  Kitchen Work
  Language:Basic Conversation Level Japanese Language
  Code Number : W004971082

  Hall Work
  Language:Daily Conversation Level Japanese Language
  CodeNumber : W004971078
   
  ------------------------------------
  Contact : 080 9709 9841  (Saroj)
  Available Time : 9:00-18:00  (Monday to Friday) 查看全部
  640x640_rect_60184798.jpg

  कानागावा -केन, कावासाकी (हल र किचेन) मा  कामको सूचना !!!
  हिदाकायाकी (रेस्टुराँट) कावासाकी !! 日高屋!! 
  Kawasaki sunago-Ten
  ----------------------------
  ठेगाना: 神奈川県川崎市川崎区砂子2‐3-12 第40東ビル1階
  ट्रेन भाड़ा: पूरा दिइने ।
  प्रति घण्टा: 1050 yen.
  कामको समय :17:00~ 0:00 सम्म। 
                 : शुक्रबार र शनिबार 0:30 सम्म।
  -------------------------------
  किचेन को लागी :
   भासा : थोरै बोल्न सक्ने हुनुपर्ने ।
   कोड नम्बर : W004971082
   
  --------------------------
  हल को लागी :
  भासा : बोलीचाली को भासा हुनुपर्ने।
  कोड नम्बर : W004971078

  ---------------------------------

  सम्पर्क : 080 9709 9841 (Saroj)
  सम्पर्क समय: 9:00 देखि  18:00  (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म)
  -------------------------------------------------------
   
  Restaurant Hall and Kitchen Work!! Kawasaki, Kanagawa-Ken!!
  Hidakayaki Restaurant, 
  Kawasaki, Sunago-Ten
  Address: 神奈川県川崎市川崎区砂子2‐3-12 第40東ビル1階
  Work Time : 17:00 to 0:00
                     : 17:00 to 0:30  (Friday & Saturday)
  Travel Allowance: Company will Give
  Hourly Wage : 1050 円 

  Kitchen Work
  Language:Basic Conversation Level Japanese Language
  Code Number : W004971082

  Hall Work
  Language:Daily Conversation Level Japanese Language
  CodeNumber : W004971078
   
  ------------------------------------
  Contact : 080 9709 9841  (Saroj)
  Available Time : 9:00-18:00  (Monday to Friday)

  राहदानी भेटिएको सूचना!!

  Newsanubshrestha Published the article • 0 comments • 773 views • 2017-04-21 11:55 • 来自相关话题

  कतै तपाई हामीले चिनेको कोहि हराएको passport खोजीमा त हुनुहुन्न?!
  केहि passport भेटिएको हुदा जापानको लागी नेपाली राजदूतावासमा शीघ्र सम्पर्क राख्ननु होला!!
    查看全部

  passport.jpg


  कतै तपाई हामीले चिनेको कोहि हराएको passport खोजीमा त हुनुहुन्न?!
  केहि passport भेटिएको हुदा जापानको लागी नेपाली राजदूतावासमा शीघ्र सम्पर्क राख्ननु होला!!
   

  1) कानागावा -केन, कावासाकी (हल र किचेन) मा कामको सूचना !!! Part Time Job: Kanagawa-ken ,Hidakayaki(restaurant), Kawasaki (Hall and Kitchen Job)

  Job in Kanagawa-ken[Has been canceled] Published the article • 0 comments • 1315 views • 2017-04-21 11:12 • 来自相关话题

  कानागावा -केन, कावासाकी (हल र किचेन) मा  कामको सूचना !!!

  हिदाकायाकी (रेस्टुराँट) कावासाकी 
  ठेगाना: कानागावा -केन, कावासाकी  
  ट्रेन भाड़ा: पूरा बहोर्ने।
  प्रति घण्टा: 1100 yen.
  कामको समय : 22:00 ~ 8:00 सम्म। 
  ठेगाना:神奈川県川崎市川崎区駅前本町2-9 ホリウチビル1・2階

  -------------------------------
  किचेन को लागी :
  भासा : थोरै बोल्न सक्ने हुनुपर्ने ।
  कोड नम्बर : W004971094
  --------------------------------
  हल को लागी :
  भासा : बोलीचाली को भासा हुनुपर्ने।
  कोड नम्बर : W004971091
  ---------------------------------

  सम्पर्क : 080 9709 9841 (saroj)
  सम्पर्क समय: 9:00 देखि  18:00  (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म)

  --------------------------------------------------------------

  Part Time Job: Kanagawa-ken ,Hidakayaki(restaurant), Kawasaki (Hall and Kitchen Job)

  Address: 神奈川県川崎市川崎区駅前本町2-9 ホリウチビル1・2階
  Work place: Hall and Kitchen.
  Train Fare: Fully provided.
  Hourly Wage: 1100 yen
  Working Hour: 22:00 ~ 8:00
  --------------------------------------------
  For Kitchen Staff:
  Required Japanese Level: Basic Japanese Language.
  Code Number : W004971094
  ----------------------------------------
  For Hall Staff:
  Required Japanese Level: Daily Conversation Level.
  Code Number : W004971091
  ------------------------------------------

  Contact: 080 9709 9841 (saroj) 
  Contact Duration: 9:00 to 18:00 (Monday to Friday)
    查看全部
  hidakayaki.jpg

  कानागावा -केन, कावासाकी (हल र किचेन) मा  कामको सूचना !!!

  हिदाकायाकी (रेस्टुराँट) कावासाकी 
  ठेगाना: कानागावा -केन, कावासाकी  
  ट्रेन भाड़ा: पूरा बहोर्ने।
  प्रति घण्टा: 1100 yen.
  कामको समय : 22:00 ~ 8:00 सम्म। 
  ठेगाना:神奈川県川崎市川崎区駅前本町2-9 ホリウチビル1・2階

  -------------------------------
  किचेन को लागी :
  भासा : थोरै बोल्न सक्ने हुनुपर्ने ।
  कोड नम्बर : W004971094
  --------------------------------
  हल को लागी :
  भासा : बोलीचाली को भासा हुनुपर्ने।
  कोड नम्बर : W004971091
  ---------------------------------

  सम्पर्क : 080 9709 9841 (saroj)
  सम्पर्क समय: 9:00 देखि  18:00  (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म)

  --------------------------------------------------------------

  Part Time Job: Kanagawa-ken ,Hidakayaki(restaurant), Kawasaki (Hall and Kitchen Job)

  Address: 神奈川県川崎市川崎区駅前本町2-9 ホリウチビル1・2階
  Work place: Hall and Kitchen.
  Train Fare: Fully provided.
  Hourly Wage: 1100 yen
  Working Hour: 22:00 ~ 8:00
  --------------------------------------------
  For Kitchen Staff:
  Required Japanese Level: Basic Japanese Language.
  Code Number : W004971094
  ----------------------------------------
  For Hall Staff:
  Required Japanese Level: Daily Conversation Level.
  Code Number : W004971091
  ------------------------------------------

  Contact: 080 9709 9841 (saroj) 
  Contact Duration: 9:00 to 18:00 (Monday to Friday)
   

  चिवा-केनको यामातोमा कामको सूचना ( ४ ठाऊँमा) !!! Part Time Job: Chiba ken !! Yamato !! At 4 locations.

  Job in Chiba-ken[Has been canceled] Published the article • 1 comments • 2286 views • 2017-04-21 09:59 • 来自相关话题

  यमातोमा कामको सूचना !!!

  1. कोड नम्बर :W004894552
    ठेगाना: चिवा केन, हानामीहासी-कु ,हानामीगावा-कु
          :千葉県千葉市花見川区犢橋町1676-1
    भासा : थोरै भए पुग्ने।
    समय: 22:00 देखि 6:00 सम्म।
    प्रति घण्टा : 910 yen
  -------------------------------
   
  2. कोड नम्बर :W005033883
      ठेगाना:  千葉県千葉市中央区末広4-18-13
      भासा : बोलीचालीको भासा बोल्न सक्ने हुनुपर्ने ।
      समय: 5:00 देखि 8:00 सम्म।
      प्रति घण्टा : 1000 yen
  ------------------------------

  3. कोड नम्बर : W005033878 
      ठेगाना: 千葉県千葉市花見川区天戸町591-1
      भासा : बोलीचालीको भासा बोल्न सक्ने हुनुपर्ने ।
      समय: 5:00 देखि 8:00 सम्म।
      प्रति घण्टा : 1000 yen
  --------------------------------
   
  4. कोड नम्बर : W005033875
      ठेगाना:  千葉市若葉区殿台町146    
      भासा : बोलीचालीको भासा बोल्न सक्ने हुनुपर्ने ।
      समय: 5:00 देखि 8:00 सम्म।
      प्रति घण्टा : 1000 yen
  -------------------------------------------

  ट्रेन भाड़ा: आफैले बेहोर्नु पर्ने।
  सम्पर्क : 080 9709 9841 (saroj)
  सम्पर्क समय: 9:00 देखि  18:00  (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म)
  --------------------------------------------------------------
  --------------------------------------------------------------

  Part Time Job: Chiba ken !! Yamato !!

  1. Code number: W004894552
      Address: 千葉県千葉市花見川区犢橋町1676-1
     Required Japanese Language: Basic Language is ok.
     Working Hour: 22:00 to 6:00
     Hourly Wage: 910 yen
  --------------------------------------------

  2. Code number :W005033883
     Address: 千葉県千葉市中央区末広4-18-13         
     Required Japanese Language: Daily conversation level.
     Working Hour: 5:00 am to 8:00 am
     Hourly Wage: 1000 yen
  --------------------------------------------

  3. Code number :W005033878 
     Address: 千葉県千葉市花見川区天戸町591-1
     Required Japanese Language: Daily conversation level.
     Working Hour: 5:00 am to 8:00 am
     Hourly Wage: 1000 yen
  -------------------------------------------
  4. Code number :W005033875
     Address: 千葉市若葉区殿台町146    
     Required Japanese Language: Daily conversation level.
     Working Hour: 5:00 am to 8:00 am
     Hourly Wage: 1000 yen
  -------------------------------------------

  Train Fare: Not provided.
  Contact: 080 9709 9841 (saroj) 
  Contact Duration: 9:00 to 18:00 (Monday to Friday) 查看全部
  0223N-yamato_article_main_image.jpg

  यमातोमा कामको सूचना !!!

  1. कोड नम्बर :W004894552
    ठेगाना: चिवा केन, हानामीहासी-कु ,हानामीगावा-कु
          :千葉県千葉市花見川区犢橋町1676-1
    भासा : थोरै भए पुग्ने।
    समय: 22:00 देखि 6:00 सम्म।
    प्रति घण्टा : 910 yen
  -------------------------------
   
  2. कोड नम्बर :W005033883
      ठेगाना:  千葉県千葉市中央区末広4-18-13
      भासा : बोलीचालीको भासा बोल्न सक्ने हुनुपर्ने ।
      समय: 5:00 देखि 8:00 सम्म।
      प्रति घण्टा : 1000 yen
  ------------------------------

  3. कोड नम्बर : W005033878 
     
  ठेगाना: 千葉県千葉市花見川区天戸町591-1
      भासा : बोलीचालीको भासा बोल्न सक्ने हुनुपर्ने ।
      समय: 5:00 देखि 8:00 सम्म।
      प्रति घण्टा : 1000 yen
  --------------------------------
   
  4. कोड नम्बर : W005033875
      ठेगाना:  千葉市若葉区殿台町146    
      भासा : बोलीचालीको भासा बोल्न सक्ने हुनुपर्ने ।
      समय: 5:00 देखि 8:00 सम्म।
      प्रति घण्टा : 1000 yen
  -------------------------------------------

  ट्रेन भाड़ा: आफैले बेहोर्नु पर्ने।
  सम्पर्क : 080 9709 9841 (saroj)
  सम्पर्क समय: 9:00 देखि  18:00  (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म)
  --------------------------------------------------------------
  --------------------------------------------------------------

  Part Time Job: Chiba ken !! Yamato !!

  1. Code number: W004894552
      Address: 千葉県千葉市花見川区犢橋町1676-1
     Required Japanese Language: Basic Language is ok.
     Working Hour: 22:00 to 6:00
     Hourly Wage: 910 yen
  --------------------------------------------

  2. Code number :W005033883
     Address: 千葉県千葉市中央区末広4-18-13         
     Required Japanese Language: Daily conversation level.
     Working Hour: 5:00 am to 8:00 am
     Hourly Wage: 1000 yen
  --------------------------------------------

  3. Code number :W005033878 
     Address: 千葉県千葉市花見川区天戸町591-1
     Required Japanese Language: Daily conversation level.
     Working Hour: 5:00 am to 8:00 am
     Hourly Wage: 1000 yen
  -------------------------------------------
  4. Code number :W005033875
     Address: 千葉市若葉区殿台町146    
     Required Japanese Language: Daily conversation level.
     Working Hour: 5:00 am to 8:00 am
     Hourly Wage: 1000 yen
  -------------------------------------------

  Train Fare: Not provided.
  Contact: 080 9709 9841 (saroj) 
  Contact Duration: 9:00 to 18:00 (Monday to Friday)

  पार्टटाइम कामको सूचना !! रेस्टौरान्ट (किचेन) !! आओयामा इच्योमें स्टेशन !! Restaurant, Kitchen (Aoyama Itchome Station)

  Job in Tokyo[Has been canceled] Published the article • 0 comments • 1297 views • 2017-04-19 21:52 • 来自相关话题

   आओयामा इच्योमें स्टेशन (Aoyama Itchome Station) को लागी :

  कामको शिफ़्ट  : 9:00/10:00 am देखि  3:00 pm सम्म।
  कामको दिन : सोमबार ,बुधबार र शुक्रबार गर्न सक्ने लाई अवसर।
  बोलिचालीको जापानिज भासाको ज्ञान भएको।
  स्टेशन : आओयामा इच्योमें स्टेशन भित्र।
  प्रति घण्टा : १००० येन। 
              :+२५ % बेलुकी १० बजे देखी ११ बजे सम्म। 
              :+२५% ओवर टाइम गरेको।
   ट्रेन भाड़ा : ७२० येन प्रति दिन।
  खानाको ब्यबस्था भएको।लुगा र जुत्ता काम बाट नै दिने।डिपेनडेण्ट ,रिफ़्यूजी, permanent visa को लागी मात्र।

  सम्पर्क : 080 9709 9841 (saroj)-कृपया फ़ोन नउठेमा मेसेज छोडिदिनूहोला।

  --------------------------------------------------------------------------------

  Aoyama Station:         
  Required Japanese level: Daily Conversation Level.
  Station: From Aoyama Station
  Hourly Wage: 1000 yen
                           : +25% up after 10pm to 11pm.
                          : +25% up on Overtime work (above 8 hours).
  Transportation Fee: upto 720 yen per day.
  Working Days: Monday, Thursday and Friday (compulsory)
  Working Hours:  9:00 /10:00 am to 3:00 pm

  Meal/lunch provided at work.
  uniform and shoes provided.
  For dependent, permanent and refugee visa holders can apply this job.

  Contact: 080 9709 9841 (saroj)- please leave a message if the call your call is not received. 查看全部
  640x640_rect_27289936.jpg

   आओयामा इच्योमें स्टेशन (Aoyama Itchome Station) को लागी :

  कामको शिफ़्ट  : 9:00/10:00 am देखि  3:00 pm सम्म।
  कामको दिन : सोमबार ,बुधबार र शुक्रबार गर्न सक्ने लाई अवसर।
  बोलिचालीको जापानिज भासाको ज्ञान भएको।
  स्टेशन : आओयामा इच्योमें स्टेशन भित्र।
  प्रति घण्टा : १००० येन। 
              :+२५ % बेलुकी १० बजे देखी ११ बजे सम्म। 
              :+२५% ओवर टाइम गरेको।
   ट्रेन भाड़ा : ७२० येन प्रति दिन।
  • खानाको ब्यबस्था भएको।
  • लुगा र जुत्ता काम बाट नै दिने।
  • डिपेनडेण्ट ,रिफ़्यूजी, permanent visa को लागी मात्र।


  सम्पर्क : 080 9709 9841 (saroj)-कृपया फ़ोन नउठेमा मेसेज छोडिदिनूहोला।

  --------------------------------------------------------------------------------

  Aoyama Station:         
  Required Japanese level: Daily Conversation Level.
  Station: From Aoyama Station
  Hourly Wage: 1000 yen
                           : +25% up after 10pm to 11pm.
                          : +25% up on Overtime work (above 8 hours).
  Transportation Fee: upto 720 yen per day.
  Working Days: Monday, Thursday and Friday (compulsory)
  Working Hours:  9:00 /10:00 am to 3:00 pm

  Meal/lunch provided at work.
  uniform and shoes provided.
  For dependent, permanent and refugee visa holders can apply this job.

  Contact: 080 9709 9841 (saroj)- please leave a message if the call your call is not received.

  पार्टटाइम काम!! रेसतुरॆन्त (किचेन)!! यूराकुच्यो स्टेशन, टोक्यो!! Part Time Job!! Restaurant Kitchen!! Yurakucho Station, Tokyo!!

  Job in Tokyo[Has been canceled] Published the article • 0 comments • 1565 views • 2017-04-18 22:52 • 来自相关话题

  पार्टटाइम कामको सूचना!! रेसतुरॆन्त (किचेन) !! JR यूराकुच्यो स्टेशन, टोक्यो!! 
  काम : रेस्टौरान्ट (किचेन)कामको शिफ़्ट  : 9:00/10:00 देखि  15:00 सम्म!! 17:00 देखि अन्तिम ट्रेन सम्म!! कामको दिन : सोमबार देखी सूक्रबार सम्म।    सामान्य बोलिचाली जापानिज भाषाको ज्ञान भएको।स्टेशन : JR यूराकुच्यो स्टेशन बाट ४ मिनेट हिडेर ।प्रति घण्टा : १००० 円                        :+२५ % बेलुकी १० बजे देखी ११ बजे सम्म।                          :+२५% ओवर टाइम पछिट्रेन भाड़ा : कम्पनीले ७२०円 प्रति दिन दिने।
   
  खानाको ब्यबस्था भएको।लुगा र जुत्ता कम्पनीले दिने छ।बिद्यार्थि, डिपेनडेण्ट, रिफ़्यूजी, पेर्मनेंत रेसिदेंतको लागी मात्र।

  सम्पर्क : 080 9709 9841 (Saroj)- कृपया फ़ोन नउठेमा मेसेज छोडिदिनूहोला।
   -----------------------------------------------------------

  Part Time Job: Restaurant Kitchen !! Tokyo !! Yurakucho Station!! 
  Work Title : Restaurant Kitchen Work Working Hour : Working Hours:  9:00/10:00 to 15:00,   17:00 to Till Last TrainWorking Days : Monday to FridayRequirement: Daily Conversation Level Japanese Language Nearest Station: From Yurakucho Station and 4 minutes walking distanceHourly Wage: 1000 円                       : +25% 17:00 pm to 22:00 pm                      : +25% after Overtime (above 8 hours)Transportation Allowance : upto 720 円 per day provide by company
   
  Meal/lunch provide by company.uniform and shoes also provide by company.Applicable only for student, dependent, permanent andresidentand  refugee visa holders. 
   Contact: 080 9709 9841 (saroj) -Please leave a message if the call not received.
    查看全部
  le-dindon-en-laisse.jpg

  पार्टटाइम कामको सूचना!! रेसतुरॆन्त (किचेन) !! JR यूराकुच्यो स्टेशन, टोक्यो!! 
  1. काम : रेस्टौरान्ट (किचेन)
  2. कामको शिफ़्ट  : 9:00/10:00 देखि  15:00 सम्म!! 17:00 देखि अन्तिम ट्रेन सम्म!! 
  3. कामको दिन : सोमबार देखी सूक्रबार सम्म।    
  4. सामान्य बोलिचाली जापानिज भाषाको ज्ञान भएको।
  5. स्टेशन : JR यूराकुच्यो स्टेशन बाट ४ मिनेट हिडेर ।
  6. प्रति घण्टा : १००० 円                        :+२५ % बेलुकी १० बजे देखी ११ बजे सम्म।                          :+२५% ओवर टाइम पछि
  7. ट्रेन भाड़ा : कम्पनीले ७२०円 प्रति दिन दिने।

   
  • खानाको ब्यबस्था भएको।
  • लुगा र जुत्ता कम्पनीले दिने छ।
  • बिद्यार्थि, डिपेनडेण्ट, रिफ़्यूजी, पेर्मनेंत रेसिदेंतको लागी मात्र।


  सम्पर्क : 080 9709 9841 (Saroj)- कृपया फ़ोन नउठेमा मेसेज छोडिदिनूहोला।
   -----------------------------------------------------------

  Part Time Job: Restaurant Kitchen !! Tokyo !! Yurakucho Station!! 
  1. Work Title : Restaurant Kitchen Work 
  2. Working Hour : Working Hours:  9:00/10:00 to 15:00,   17:00 to Till Last Train
  3. Working Days : Monday to Friday
  4. Requirement: Daily Conversation Level Japanese Language 
  5. Nearest Station: From Yurakucho Station and 4 minutes walking distance
  6. Hourly Wage: 1000 円                       : +25% 17:00 pm to 22:00 pm                      : +25% after Overtime (above 8 hours)
  7. Transportation Allowance : upto 720 円 per day provide by company

   
  • Meal/lunch provide by company.
  • uniform and shoes also provide by company.
  • Applicable only for student, dependent, permanent andresidentand  refugee visa holders. 

   Contact: 080 9709 9841 (saroj) -Please leave a message if the call not received.
   

  लन्च समयमा किचन स्टाफ चाहियो !! डिनर समयमा हल स्टाफ !!!

  Job in Tokyo[Has been canceled] Published the article • 0 comments • 1654 views • 2017-04-17 17:59 • 来自相关话题

  समयमा किचन स्टाफ चाहियो !! डिनर समयमा हल स्टाफ !!!
  *** खायाबाच्यो एकि (७ नम्बर देगुची) बाट नजिकै !!! ***

  किचन = २ जना ( पुरुष ), हल = २ जना ( महिला )
  काम गर्ने समय =
  लन्च समय= बिहान ९:३० बजे देखि दिउँसो ३ बजे सम्म
  डिनर समय = साँझ ५ बजे देखि राति १२ अथवा अन्तिम ट्रेन सम्म

  जिक्यू= १,१०० येन, टेकी = ६०० येन प्रति दिन

  भाषा आवश्यकता = (हलका लागि )राम्रो संग बोल्न सक्ने, (किचनका लागि) सामान्य कुराकानी गर्न सकिने

  * अन्तर्वार्ता समय = अप्रिल १८ ,मंगलबार, साँझको ५:३० बजे देखि (पसलमा)

  * नोट = अन्तर्वार्तामा आउँदा कृपया रिरेकिश्यो, जाइरियु कार्ड, पासपोर्ट आदि लिएर आउनु होला
  * माथि उल्लेखित काम गर्न इच्छुक महानुभावहरुले निम्न नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला:
  Dhan 07013273700 (भाइबरबाट पनि फोन वा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ)
  * कृपया सोमबार देखि शुक्रबार बिहान १0 बजे देखी साँझ ७ बजे सम्म फोन गर्नुहोला, फेसबुक वा भाइबरमा भने जुनसुकै बेला मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ l 查看全部
  sss.jpg
  समयमा किचन स्टाफ चाहियो !! डिनर समयमा हल स्टाफ !!!
  *** खायाबाच्यो एकि (७ नम्बर देगुची) बाट नजिकै !!! ***

  किचन = २ जना ( पुरुष ), हल = २ जना ( महिला )
  काम गर्ने समय =
  लन्च समय= बिहान ९:३० बजे देखि दिउँसो ३ बजे सम्म
  डिनर समय = साँझ ५ बजे देखि राति १२ अथवा अन्तिम ट्रेन सम्म

  जिक्यू= १,१०० येन, टेकी = ६०० येन प्रति दिन

  भाषा आवश्यकता = (हलका लागि )राम्रो संग बोल्न सक्ने, (किचनका लागि) सामान्य कुराकानी गर्न सकिने

  * अन्तर्वार्ता समय = अप्रिल १८ ,मंगलबार, साँझको ५:३० बजे देखि (पसलमा)

  * नोट = अन्तर्वार्तामा आउँदा कृपया रिरेकिश्यो, जाइरियु कार्ड, पासपोर्ट आदि लिएर आउनु होला
  * माथि उल्लेखित काम गर्न इच्छुक महानुभावहरुले निम्न नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला:
  Dhan 07013273700 (भाइबरबाट पनि फोन वा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ)
  * कृपया सोमबार देखि शुक्रबार बिहान १0 बजे देखी साँझ ७ बजे सम्म फोन गर्नुहोला, फेसबुक वा भाइबरमा भने जुनसुकै बेला मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ l