Notification settings The new notifications

  Supermarket product sorting Job, Hon-atsugi station

  Job in Kanagawa-kensarojmaharjan Published the article • 5 comments • 275 views • 2019-11-05 09:45 • 来自相关话题

  Job Type: Supermarket product sorting Job
  Location: Kanagawa-ken
  Station: Hon-Atsugi Station 
  Japanese Language: Daily Conversational level
   
  Working Hours: 09:00 ~ 18:00
  Hourly Wage: 1011円
  Transportation Fare: 500円 /day
   
  Working Days: Within Monday to Saturday (atleast 2 days)
   
  Contact:
   = 090-6658-9841 
  = 080-9709-9841 
  (for Japanese, English or Nepali language)

  ===========================================================
   कामको प्रकार: सुपाको लागि सामान बर्गिकरण ,प्याकिङ्ग गर्ने काम ।
  - स्थान: कानागावा-केन
  - स्टेशन: Hon-Atsugi Station ( होन् आचुगी स्टेशन) बाट लोकल बसमा।
  - भाषा आवस्यकता : दैनिकी बोलीचालीको भाषा बोल्न सक्ने हुनुपर्ने  ।

  - कामको समय: 09:00 ~ 18:00
  - प्रति घण्टा : 1011円
  - यातायात ख़र्च : दिनको 500 円 सम्म उपलब्ध छ ।

  - काम गर्नुपर्ने दिन :सोमबार देखि शनिबार भित्र कम्तिमा २ दिन गर्नसक्नु पर्ने ।
  - बिदा हुने दिन : आइतबार

  - भिषा: गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट, पर्मानेण्ट र रिफ्युजी भिषा(वर्क परमिट भएको हुनुपर्ने)।

  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841 (नेपाली)
  = 080-9709-9841 (नेपाली)
   
    查看全部
  キャプチャ.PNG

  Job Type: Supermarket product sorting Job
  Location: Kanagawa-ken
  Station: Hon-Atsugi Station 
  Japanese Language: Daily Conversational level
   
  Working Hours: 09:00 ~ 18:00
  Hourly Wage: 1011円
  Transportation Fare: 500円 /day
   
  Working Days: Within Monday to Saturday (atleast 2 days)
   
  Contact:
   = 090-6658-9841 
  = 080-9709-9841 
  (for Japanese, English or Nepali language)

  ===========================================================
   कामको प्रकार: सुपाको लागि सामान बर्गिकरण ,प्याकिङ्ग गर्ने काम ।
  - स्थान: कानागावा-केन
  - स्टेशन: Hon-Atsugi Station ( होन् आचुगी स्टेशन) बाट लोकल बसमा।
  - भाषा आवस्यकता : दैनिकी बोलीचालीको भाषा बोल्न सक्ने हुनुपर्ने  ।

  - कामको समय: 09:00 ~ 18:00
  - प्रति घण्टा : 1011円
  - यातायात ख़र्च : दिनको 500 円 सम्म उपलब्ध छ ।

  - काम गर्नुपर्ने दिन :सोमबार देखि शनिबार भित्र कम्तिमा २ दिन गर्नसक्नु पर्ने ।
  - बिदा हुने दिन : आइतबार

  - भिषा: गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट, पर्मानेण्ट र रिफ्युजी भिषा(वर्क परमिट भएको हुनुपर्ने)।

  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841 (नेपाली)
  = 080-9709-9841 (नेपाली)
   
   

  Part Time Job !!

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 246 views • 2019-11-05 08:56 • 来自相关话题

  Job Type: Vegetable cutting and Packing.
  Location: Saitama-ken
  Station: Minami Furuya Station(南古谷)
  Language: Basic.
   
  Working Hours: 9:00~18:00 (Fix Shift, you can choose the working day)
  Hourly Wage: 930円
  Transportation Fare: 300円 per day.
   
  Company bus is also available from Kawagoe Station 
  and Minami Furuya Station to the workplace.
   
  Contact: 080 9709 9841 (Japanese, English or Nepali Language) 查看全部

  a.PNG

  Job Type: Vegetable cutting and Packing.
  Location: Saitama-ken
  Station: Minami Furuya Station(南古谷)
  Language: Basic.
   
  Working Hours: 9:00~18:00 (Fix Shift, you can choose the working day)
  Hourly Wage: 930円
  Transportation Fare: 300円 per day.
   
  Company bus is also available from Kawagoe Station 
  and Minami Furuya Station to the workplace.
   
  Contact: 080 9709 9841 (Japanese, English or Nepali Language)

  Orange Packing Job

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 268 views • 2019-11-04 15:11 • 来自相关话题

  Job Type: Orange Packing Job 
  Suitable: For both male and female.
  Location: Saitama-ken, Kawagoe
   
  Station: Kawagoe Station ( company bus available from the station)
   
  Working Hours: 9:00~18:00 or 21:00~6:00
  Hourly Wage: 930円 to 1163円
  Japanese Language: Not required.
   
  Contact: 080 9709 9841 (For English, Nepali or Japanese Language) 查看全部
  614245c1c5110fd01740b4dab743b755.png

  Job Type: Orange Packing Job 
  Suitable: For both male and female.
  Location: Saitama-ken, Kawagoe
   
  Station: Kawagoe Station ( company bus available from the station)
   
  Working Hours: 9:00~18:00 or 21:00~6:00
  Hourly Wage: 930円 to 1163円
  Japanese Language: Not required.
   
  Contact: 080 9709 9841 (For English, Nepali or Japanese Language)

  सुन्तला प्याकिङ्ग

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 73 views • 2019-11-04 15:07 • 来自相关话题

  कामको प्रकार: सुन्तला प्याकिङ्गको काम ।

  महिला पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त छ ।

  स्थान: साइतामा-केन ।
  स्टेशन : Kawagoe Station ( खावागोए स्टेशन ) बाट कम्पनीको बसमा ।

  कामको गर्ने समय:
  a)  09:00 ~ 18:00
  b)  21:00~06:00

  प्रति घण्टा : 930 円~1163円

  - भिषा: गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट भिषाको र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको) लागि उपयुक्त ।
  - काम हुने दिन: हप्ताको सातै दिन (काम गर्ने दिन आपशी सल्लाहमा )।

  विशेषता:
  - भाषा नभए पनि गर्न सकिने काम ।
  - गाकुसेइ र डिपेनडेन्टले पनि  ह्याण्डक्याश लिन सकिने छ ।
   
  सम्पर्क: 080-9709-9841  (नेपाली भाषामा कुरा गर्न सकिने छ)
    查看全部
  कामको प्रकार: सुन्तला प्याकिङ्गको काम ।

  महिला पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त छ ।

  स्थान: साइतामा-केन ।
  स्टेशन : Kawagoe Station ( खावागोए स्टेशन ) बाट कम्पनीको बसमा ।

  कामको गर्ने समय:
  a)  09:00 ~ 18:00
  b)  21:00~06:00

  प्रति घण्टा : 930 円~1163円

  - भिषा: गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट भिषाको र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको) लागि उपयुक्त ।
  - काम हुने दिन: हप्ताको सातै दिन (काम गर्ने दिन आपशी सल्लाहमा )।

  विशेषता:
  - भाषा नभए पनि गर्न सकिने काम ।
  - गाकुसेइ र डिपेनडेन्टले पनि  ह्याण्डक्याश लिन सकिने छ ।
   
  सम्पर्क: 080-9709-9841  (नेपाली भाषामा कुरा गर्न सकिने छ)
   

  सुन्तला प्याकिङ्गको काम

  Reply

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Post • 1 person concerned • 0 replies • 87 views • 2019-11-04 15:01 • 来自相关话题

  Fruit and Vegetable Packing Job

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 97 views • 2019-10-31 17:08 • 来自相关话题

  Job Type: Fruit and Vegetable Packing
   
  Station : 
  a) Okegawa Station (Company bus available from the station)
  b) Kawagoe Station (Company bus available from the station)
   
  Working Hours: 9:00 ~ 19:00 (9am to 7pm)
  Hourly Wage: 930 円  
  Overtime: +25% अप हुने ।
  Working Days: Sunday to Thursday (you can choose the day)
  Company will remain close: Saturday and Sunday.

  Transportation Fare: Not Available
  Vacancy: For around 20 people.

  Salary: Bank or cash transaction. 
   
  Contact: 080 9709 9841 查看全部
  a.PNG

  Job Type: Fruit and Vegetable Packing
   
  Station : 
  a) Okegawa Station (Company bus available from the station)
  b) Kawagoe Station (Company bus available from the station)
   
  Working Hours: 9:00 ~ 19:00 (9am to 7pm)
  Hourly Wage: 930 円  
  Overtime: +25% अप हुने ।
  Working Days: Sunday to Thursday (you can choose the day)
  Company will remain close: Saturday and Sunday.

  Transportation Fare: Not Available
  Vacancy: For around 20 people.

  Salary: Bank or cash transaction. 
   
  Contact: 080 9709 9841

  Kumagaya Station

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 65 views • 2019-10-31 10:16 • 来自相关话题

  Work: Yogurt, Cheese picking Job.Station: Kumagaya Station (From Station 15minutes by bicycle)Japanese Language: Basic conversationWorking Hours: 16:00~ 23:30 (30 mins break)Hourly Wage: 1050 円Transportation Fare: 300円/ dayContact: 080 9709 9841 (for English, Japanese or Nepali language) 查看全部
  • Work: Yogurt, Cheese picking Job.
  • Station: Kumagaya Station (From Station 15minutes by bicycle)
  • Japanese Language: Basic conversation
  • Working Hours: 16:00~ 23:30 (30 mins break)
  • Hourly Wage: 1050 円
  • Transportation Fare: 300円/ day
  • Contact: 080 9709 9841 (for English, Japanese or Nepali language)

  Kumagaya Station, Cheese yogurt picking Job

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 265 views • 2019-10-30 18:02 • 来自相关话题

  - काम : दहि, चीज पिकिंगको काम  ।
  - स्टेशन: Kumagaya Station ( कुमागाया स्टेशन ) बाट साइकलमा 15 मिनेटमा पुग्न सकिने ।
   
  - भाषा आवस्यकता: सामान्य ।
  - कामको समय: 16:00~23:30   (30मिनेट ब्रेकटाइम )

  - प्रति घण्टा: 1050 円 
  - यातायात ख़र्च: दिनको 300 円 दिइने ।

  - डिपेनडेन्ट भिषालाइ ह्याण्डक्याश लिन सकिने छ  ।
   
  सम्पर्क: 080 9709 9841 (नेपाली)
    查看全部
  a.PNG

  - काम : दहि, चीज पिकिंगको काम  ।
  - स्टेशन: Kumagaya Station ( कुमागाया स्टेशन ) बाट साइकलमा 15 मिनेटमा पुग्न सकिने ।
   
  - भाषा आवस्यकता: सामान्य ।
  - कामको समय: 16:00~23:30   (30मिनेट ब्रेकटाइम )

  - प्रति घण्टा: 1050 円 
  - यातायात ख़र्च: दिनको 300 円 दिइने ।

  - डिपेनडेन्ट भिषालाइ ह्याण्डक्याश लिन सकिने छ  ।
   
  सम्पर्क: 080 9709 9841 (नेपाली)